prodam stare knihy o historii
- knihy romány, obrazové, různé

Staré knihy o historii a obrazové publikace na prodej.

Jan Dolenský – Obrázkové dějiny národu československého I. 1923,  Jan Dolenský – Obrázkové dějiny národu československého II. 1924, Ottovy ČECHY – Vltava díl II. 1884, Československé legie v Rusku – malířské dokumenty 1922, G.Ebers – Egypt slovem i obrazem I. 1883, G.Ebers – Egypt slovem i obrazem II. 1884, Jan Dolenský – Obrázkové dějiny národa českého 1900,

Egypt slovem i obraze, ve spolku s vynikajícími umělci předvádí G.Ebers

– PRODÁNO, děkuji

díl II., vydáno 1884

Kresby: F. Schmoranz, Adolf Gnauth, Vilém Gentz, Arnošt Körner, Gustav Künh, F.K.Welsch, B.Strassberger, Bernard Fiedler, Heřm. Kretzchmer, August Ramsthal, Gustav Theuerkauf, Karel Werner, F.Reiss, H.F.Baldinger, Frank Dillon, J.Gentz, de Gironde, Leop. Karel Müller, ad….

Obsah: Znovuzrození Egypta – francouzská výprava Bonapartem do Egypta vedená poprvé zase upozornila na starověk egyptský ; bitva u pyramid ; general Kleber ; Ibrahim Paša podmanil Moreu ; Muhammed Ali dědičným panovníkem egyptským 1841 ;… Z mrtvýchvstání egyptského starověku – deska rosettská klíčem ku čtení hieroglifů ; Champollion a jeho nástupci ; povaha egyptského písma ; literatura staroegyptská ; pravidlo proporcí v umění staroegyptském ; historický přehled egyptských památek uměleckých ; šperky ; božská dvojice Amon . Ra ; dekret kanopský ; svirky papyrové ; lékařství, alchymie a astrologie ; … Universitní mešita El-Azhar – vstup branou holičů ; povaha vědy muhammedanské ; život studentů ;… Kahira, ze života lidu – dům ; sňatek ; průvod nevěstin do domu ženichova ; učinění smlouvy svatební ; modlitba ženichova ; pohřeb ; narozeniny Prorokovy ; … Výprava do Horního Egypta – spůsoby cestování ; plavba po Nilu ; kupování cestovních potřeb v Kahiře ; výlet na horu Mokattam ; přístav bulacký ;… Horní Egypt až ku hrobkám Beni-Hasanským a o čem tyto nás poučují – plavba po Nilu; limy turrské ; lázně Heluan ; pyramida medumská ; cukřinové plantáže ; příjezd do Beni-hasanu ; hrobky beni-hasanské ;… AŽ DO THEB – další plavba po Nilu z Tell el-Amarny ; arabská pohoří; nebezpečné peřeje na úpatí hory Abu-Foda ; palma dumová ; egyptští vlci; nynější Siut; polní hospodářství na hornoegyptských březích Nilu za doby staré a nové; návštěva koptické bohoslužby; báje o Osiridovi; velký chrám abydský; El-Charge a jiné oasy; … THEBY. DOBA SLÁVY STARÉHO EGYPTA – přistání v Luksoru; přestěhování z dahabije do bytu ve skalní hrobce u Abd el-Kurny; obyvatelé chýší fellašských;území starých Theb; dějiny Theb a jejich králů i budov; královna Hatasu; Amenofis čili Chu-enAten; sochy Memnonovy; Mor-em-Heb čili Horus; dům Setiho; Ramses II. Veliký a jeho skutky; … OD MĚSTA AMONOVA KU KATARAKTU – Hermontis; zpěvačky a tanečnice esenské; přeplavení do el-Kabu; bohyně luny Necheb a služba její; zápas mezi Horem a Sethem-Tyfonem;kmen Ababdů; chrám kom-ombuský; Syenit a staré lomy žulové; …

Egypt slovem i obrazem,  ve spolku s vynikajícími umělci předvádí G.Ebers

– PRODÁNO, děkuji

díl I. , vydáno 1883

Kresby: F. Schmoranz, Adolf Gnauth, Vilém Gentz, F.K.Welsch, Bernard Fiedler, August Ramsthal, Gustav Theuerkauf, Karel Werner, Leop. Karel Müller, Ludvík Burger, Hanuš Makart, Ferdinand Keller, Gustav Richter, Alma Tadema, Arnošt Hein, August Löffler, Adolf Seel, Jan Machytka, ad….

Obsah: STARÁ ALEXANDRIE – založení města; bývalý; ostrov a maják Farus; Theokritovy Syrakusanky při slavnosti Adonidově v Alexandrii; bohatství a nádhera za prvních Prolemaeů; Ptolemaeus Soter – obchod, umění a věda za jeho panování; Filadelfus; Euergetes; Fyskon; zavraždění Pompejovo; Caesar a Kleopatra; římský vliv; Egypt římskou provincií; Hadrianův dopis k Servianovi; … NOVÁ ALEXANDRIE – Sv.Kateřina a Hypatia soupeření Alexandrie s Byzancií; Alexandrie od r.641 po Kr. s celým Egyptem podrobena panství islámu; úpadek Alexandrie; průplav Mahmudův; průplav Suezský; … DELTEM – vinařství; Abukir; úrodnost půdy, obtížnost polního hospodářství; zříceniny města Sais; Stará Neukratis; deska rosettská; putování ke hrobu Achmeda Sejjida el-Bedavi; … GOSEN – z tanty do Zakziku; povaha krajiny gosenské; poutníci mekčtí; stará Bubastis; Fakus; zříceniny taniské; Hyksosové; papírník a papír; … MEMFIS. PYRAMIDY – zříceniny města i jeho nekropole; původ Memfi; Menes; chrám Ptahův; jízda z Kahiry k pyramidám gizeským; stoupání na pyramidu Cheopovu; pyramidy Chefrenova a Mykerinova; pyramidy nikterak nejsou znamením otroctví; spůsob jich budování; stavivo; Mykerinos a Rhodopis v dějinách a v báji; počátkové mnišství již před narozením Kristovým; Apisové a jejich hrobka; mástaba Tiova; … KAHIRA. PŮVOD MĚSTA – sláva Kahiry mezi Orientaly; její poutavost pro Evropana; Memfis matkou Kahiry; výlet ku zříceninám heliopolským; sykomora Pany Marie a legenda o ní; vrám slunce v Heliopoli; pták Bennu čili Foenix; nilský vodoměr na ostrově Rodě; měření výšky Nilu a obřady s tím spojené; mešita Amrova; … KAHIRA. ZA FATIMOVCL A EJJUBOVCŮ – zahájení dynastie Fatimovců; nádhera perská; labužniství; opium; voňavky; zahrady; zařízení paláce chalífského; eunuch Karakuš; Melik el-Salech; … KAHIRA. ZA SULTANŮ MAMLUCKÝCH – mamlučtí sultanové bachritští; zvelebení Kahiry za Násira; jeho záliba v koních a lovectví; mešita Hasanova; Burs-bej ochrancem Mekky; Džidda a Alexandrie jsou hlavními tržišti obchodu; přepych a marnotratnost za Burs-beje; Ezbekova mešita; rozkvět arabských báchorek a sepsání 1001 noci; mešita el-Ghuriho; … KAHIRA. ÚPADEK A HROBY – místodržitelé turečtí; Ali-bej; náboženská povaha Kahiřana; stavitelství doby turecké; tance dervišů; hrob Leitha ibn-Sa‘ da a pověst s ním spojená; hroby náčelníků dervišských; …

Obrázkové dějiny národu československého

Pomocí prof. Dra. A. Rezka napsal Jan Dolenský

díl I. od nejstarších dob až do konce doby jagelovské (- 1526)

Ilustrace V.Brožík,L.Marold, A.Lhota a další. S přílohami, původními vyobrazeními v textu, mapami, plány a snímky rukopisů.

nakladatelství Jos. R. Vilímek 1923, sedmé přepracované vydání

364 stran, 20×27,5cm

vázaná, výborný stav, pár flíčků na obálce, začerněné jméno původního majitele, v dolní části uvolněné, avšak nevypadlé některé stránky 139-142, 355-358, , na některých listech žluté skvrny,

Obsah: kniha první do roku 1306 (Nejstarší dějiny Čech až do vymření rodu Přemyslovského.) ; kniha druhá 1306 – 1419 (Bohatýrská doba první samostatnosti české říše.) ; kniha třetí 1419 – 1526 (Doba husitská. Husitský král. Doba Vladislavská. Osiření trůnu českého státu.).

270 Kč + poštovné BALÍK

Obrázkové dějiny národu československého

Pomocí prof. Dra. A. Rezka napsal Jan Dolenský

díl II. od doby jagelovské až do našich dnů (1526 – 1920)

Ilustrace V.Brožík,L.Marold, A.Lhota a další. S přílohami, původními vyobrazeními v textu, mapami, plány a snímky rukopisů.

nakladatelství Jos. R. Vilímek 1924, sedmé přepracované vydání,

540 stran, 20×27,5cm

vázaná, výborný stav, pár flíčků na obálce, začerněné jméno původního majitele, na některých listech žluté skvrny

Obsah: kniha čtvrtá 1526-1620 (Konec bývalé samostatnosti českého státu. Cestou k Bílé hoře.); kniha pátá 1620-1740 (Doba poroby.); kniha šestá 1740-1848 (Svítání.); kniha sedmá 1848-1914 (Vlastní silou.); kniha osmá (Uměním a vedou k obrodě národa.); kniha devátá 1914-29.únor 1920 (Světová válka. Republika československá).

300 Kč + poštovné BALÍK

Obrázkové dějiny národa českého. Pomocí prof. Dra. A. Rezka napsal Jan Dolenský

PRODÁNO, děkuji

Ilustrace Václav Brožík,Věncelslav Černý, Jan Vilímek a další. Se 160 původními vyobrazeními, s 9 snímky podpisů a se 2 mapami.

Nákladem i tiskem Jos. R. Vilímka cca 1900

Obsah: kniha první (nejstarší dějiny Čech až do vymření rodu přemyslovského) ; kniha druhá (od vymření Přemyslovců ž do smrti krále Václava IV.) ; kniha třetí (od počátku válek husitských až do smrti krále Ludvíka) ; kniha čtvrtá (Čechy za vlády rodu habsburského) ; kniha pátá (Čechy za vlády rodu habsbursko-lotrinského)

Ottovy ČECHY

Vltava díl II.

vydavatel J. Otto 1884

227 stran, 30x38cm

vázaná, kožený hřbet poškozený, desky prohnuté, zažloutlé listy se skvrnami, na některých místech uvolněné lepení, nová vazba cca 1892 (tehdy již chyběla titulní strana, svázáno bez ní), uvnitř soukromé věnování

700 Kč + poštovné BALÍK

Československé legie v Rusku, malířské dokumenty.

– PRODÁNO, děkuji.

vydal památník odboje v Praze 1922, tiskla Česká grafická unie a.s.

album s reprodukcemi legionářských malířů

J.Vlček – Zimní výstroj legionáře v Rusku; F.Parolek – Vnitřek zemljanky České Družiny; M.Smolka – Typy dobrovolníků 1. pluku; O. Matoušek – Společná ložnice v důstojnické škole bělgorodské; J. Vlček – Nádraží v Jekatěrinburku; O. Matoušek – Polní stráž u nádražní vodárny; J. Vlček – Hřbitov na Sibiři; V. Nikodem – Monastýr v Penze; J. Vlček – Stanice Olovjanaja………..

Úvodní slovo V.Nikodem – „Pro čs. Legie byla příznačnou potřeba kulturního života. V nejpříznivějších podmínkách, ve volných chvílích mezi výcvikem, služboua boji, nejen v zázemí, ale i bezprostředně za frontou hrálo se divadlo, cvičili Sokolové, zpívaly zpěvácké sbory, ……pilně se fotografovalo, malovalo a kreslilo. ……. Nejvíce malířských dokumentů se zachovalo z doby vyspělé organisace legie a jejího pobytu na Sibiři (z r. 1918-1920). Období předcházející jsou zpracována v míře daleko menší. ….. Avšak i když nebylo obsáhnuto všechno, je přece možno sestaviti z těchto prací určitý celkový obraz vojska ruského a sibiřského kraje a národopisu. Publikace chtěla by býti upomínkou pro legionáře, přístupnou informací, konečně i pomůckou při školních výkladech o legiích……“

Knihy jsou v nálezovém stavu, nečištěné. Stav jednotlivých titulů je patrný na fotografii, případné další nedostatky jsou uvedeny v popisu.

Pokud budete mít o knihy zájem, kontaktujte mne, prosím, pomocí komentáře na konci stránky.

Cena je uvedena u jednotlivých knih + poštovné (způsob zaslání je uveden u jednotlivých druhů – doporučeně nebo balík).

V odkazu staré tiskoviny na prodej naleznete bližší informace a aktuální ceny poštovného.

5 komentáře

Zanechat Odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.